تبلیغات
koshti kaj - نام قربانی های اندرتیکر در رسلمنیا

نام:Jimmy "Superfly" Snuka
رسلمنیا:۷
سال ۱۹۹۱
رکورد:۱-۰

نام:Jake "The Snake" Roberts
رسلمنیا:۸
سال:۱۹۹۲
رکورد:۲-۰

نام: Giant Gonzales
رسلمنیا:۹
سال:۱۹۹۳
رکورد:۳-۰

نام:King Kong Bundy
رسلمنیا:۱۱
سال:۱۹۹۵
رکورد:۴-۰

نام:kevin nash یا Diesel
رسلمنیا:۱۲
سال:۱۹۹۶
رکورد:۵-۰

نام:Sycho Sid
رسلمنیا:۱۳
سال:۱۹۹۷
رکورد:۶-۰

نام: Kane
رسلمنیا:۱۴
سال:۱۹۹۸
رکورد:۷-۰

نام: Big Boss Man
رسلمنیا:۱۵
سال:۱۹۹۹
رکورد:۸-۰

نام: Triple H
رسلمنیا:۱۷
سال:۲۰۰۱
رکورد:۹-۰

نام:Ric Flair
رسلمنیا:۱۸
سال:۲۰۰۲
رکورد:۱۰-۰

نام: Big Show & A-Train
رسلمنیا:۱۹
سال:۲۰۰۳
رکورد:۱۱-۰

نام:Kane
رسلمنیا:۲۰
سال:۲۰۰۴
رکورد:۱۲-۰

نام:Randy Orton
رسلمنیا:۲۱
سال:۲۰۰۵
رکورد:۱۳-۰

نام:Mark Henry
رسلمنیا:۲۲
سال:۲۰۰۶
رکورد:۱۴-۰

نام:Batista
رسلمنیا:۲۳
سال:۲۰۰۷
رکورد:۱۵-۰

نام:Edge
رسلمنیا:۲۴
سال:۲۰۰۸
رکورد:۱۶-۰

نام:Shawn Michaels
رسلمنیا:۲۵
سال:۲۰۰۹
رکورد:۱۷-۰

نام:Shawn Michaels
رسلمنیا:۲۶
سال:۲۰۱۰
رکورد:۱۸-۰

نام:Triple H
سال:2011
ركورد:19-0

نتیجه (۱۹-۰) به معنای برد آندرتیكر در رسلمینیا ۲۷ است.